VINOBRANÍ 2021

18. září 2021

Otevírací doba: 10 – 22 hodin

Kontaktní údaje

Na výše uvedený e-mail bude zaslána zálohová faktura. Prosím pravidelne kontrolujte své e-mailové schránky!
ANO NE
Poštovní adresa je jiná než fakturační

Sortiment předváděného a prodáváného zboží

Poznámka

Kalkulace ceny

Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období, kromě konkrétně vyznačených.

OBJEDNÁVKA STÁNKŮ NA VINOBRANÍ V LITOMĚŘICÍCH

Organizátor určuje vizualizaci stánku, podoba stánku musí mít dobový ráz, aby nerušila atmosféru akce.

1. PRODEJNÍ SEKTOR

Celá doba akce
Ks
Mírové náměstí - Víno, burčák, káva
3000 Kč
Mírové náměstí - Ostatní prodej
4500 Kč
Mírové náměstí - Občerstvení
5000 Kč
Řemeslo
1000 Kč
Hradní nádvoří
  500 Kč
Divadelní nádvoří + Máchova ul.
1500 Kč
Park V. Havla
1500 Kč
Stánky nad rozměr 3x3 m mají příplatek 1000 Kč. Maximální povolená plocha stánku je 6x3 m.

2. DALŠÍ SLUŽBY

Přípojka elektrické energie (3 kW)
Cena: 500 Kč/celá doba akce
Přípojka elektrické energie (6 kW)
Cena: 1000 Kč/celá doba akce

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKCI

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ AKCE
Účastníci se po příjezdu musí zaregistrovat v ul. Dlouhá od 7.00 do 9.00 hodin.
Účastník výstavy je povinen prokázat se při registraci dokladem o úhradě fakturované částky, a to výpisem z banky nebo složenkou (nikoliv příkazem k úhradě). Bez tohoto dokladu není možné začít se stavbou výstavní expozice nebo prodejního stánku. V případě nutnosti je možné provést úhradu v hotovosti při registraci.

UPOZORNĚENÍ! Platba v hotovosti na místě je zpoplatněna paušální částkou 500 Kč.

 

MONTÁŽ

pátek 18. 9. 2021 • 7.00 - 9.00 hod.

Veškeré montážní práce, včetně aranžování exponátu musí být ukončeny nejpozději 18. 9. 2021 do 9.00 hod.

Všechny služby – registrace vystavovatelů, vydávání mobiliáře, připojení sítí, jsou realizovány pouze do 9.00 hodin.

 

DEMONTÁŽ

sobota  18. 9. 2021 • Po 22.00 hodině.

Všechna vozidla vystavovatelů mohou vjet na pozice až po skončení akce, tj. 18. 9. 2021 po 22.00 hod.

 

DOPRAVNÍ PŘEDPISY
Každý účastník provozu je povinen dodržovat dopravní podmínky vyplývající ze ZÁKONA c. 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH a zároven dodržovat dopravní přredpisy určené dopravními značkami.

 

PARKOVÁNÍ
Pro účastníky akce jsou zajištěna parkovací místa, v ulici Na Valech.

V případě porušení je organizátor oprávněn účtovat od účastníka sankční poplatek ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení. Tato sankce je splatná ihned, v hotovosti na místě.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Veškerá připojení elektroinstalace a vody zajišťuje výhradně pořadatel. Není dovoleno montovat zařízení, která by mohla přímo nebo nepřímo rušit provoz stánků či programu.

 

POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Vystavovatel je povinen dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární předpisy. Vystavovatel nesmí bez výslovného souhlasu pořadatele použít, skladovat nebo vystavovat hořlavé kapaliny, stlačené plyny, případně jiné nebezpečné látky. Každý původce odpadů je povinen s nimi nakládat dle ZÁKONA O ODPADECH č. 185/2001.

 

POJIŠTĚNÍ
Účast na akci je vlastní riziko vystavovatele i partnera. Pořadatel není zodpovědný za možné vzniklé škody vystavovatele a partnera, které budou způsobeny v době montáže, po dobu konání akce a při demontáži.

Doporučujeme vystavovatelům uzavřít POJIŠTĚNÍ SVÉ EXPOZICE proti POŠKOZENÍ A KRÁDEŽI a pro své pracovníky uzavřít POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI za škody způsobené třetí osobě.


ZÁVAZNÉ PODMÍNKY K ÚČASTI

PŘIHLÁŠKA
Účast na akci je podmíněna doručením řádně vyplněné „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“ na adresu organizátora akce. Přihláška je umístěna na webových stránkách organizátora v podobě pdf. ke stažení nebo on-line k vyplnění. Podpisem účastník stvrzuje, že byla uzavřena smlouva, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v Závazné přihlášce. Přihlašovatel potvrzuje odesláním této přihlášky z mailové adresy uvedené v záhlaví, uzavření smlouvy o poskytnutí výstavních a prodejních ploch, případně poskytnutí dalších dohodnutých služeb. Přihlášky vyplněné a dopravené organizátorovi oběma možnými způsoby jsou organizátorem automaticky vedené jako závazné.

Přihláška zaslaná organizátorovi je pro účastníka akce závazná a to i v případě, že organizátor nemůže splnit všechny požadavky žadatele (např. druh a velikost plochy, její umístění apod.). Konečné rozhodnutí o přijetí přihlášky provádí výhradně pořadatel akce.

Tematickou náplň a zaměření výstavy určuje pořadatel. Odesláním přihlášky se účastník akce zavazuje dodržovat Závazné podmínky účasti, Organizační pokyny, Požární a bezpečnostní pokyny jednotlivých výstav a Provozní řád výstaviště.

 

ZBOŽÍ
Účastník akce se zavazuje prodávat zboží, které bylo organizátorem akce odsouhlaseno, na základě údajů uvedených v doručené přihlášce organizátorovi akce. Účastník akce je povinen prodávané zboží uvést do přihlášky a jejich změny neprodleně projednat s organizátorem akce.

Účastník bere na vědomí, že organizátor akce, resp. zaměstnanci organizátora akce, mohou kdykoliv v průběhu trvání akce provést kontrolu prodávaného a vystaveného zboží. V případě, že bude účastník prodávat jiné produkty, než uvedl v Závazné přihlášce, bude na tuto skutečnost upozorněn a je povinen okamžitě sjednat nápravu. V případě zjištění opakovaného porušení ve smyslu vystaveného zboží, které jsou v rozporu s údaji uvedenými v přihlášce účastníka, bere účastník na vědomí, že mu bude účtována sankce ve výši 5.000 Kč, která je splatná na místě. Pořadatel je zárověn oprávněn okamžitě vyloučit tohoto účastníka z akce a to bez jakýchkoliv náhrad. Účastník akce je povinen na základě výzvy pořadatele, akci okamžitě opustit.

Účastník akce plně odpovídá za své obchodní zboží a osobní věci. Organizátor výstavy neručí účastníkovi akce za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení obchodního zboží, zařízení a osobních věcí. Návoz a odvoz obchodního zboží se řídí pokyny organizátora v Organizačních pokynech pro montáž, demontáž a průběh výstavy.

Před ukončením akce je zakázáno vyklízení prodejních stánku, účastník má tak povinnost dodržet otevírací dobu akce.

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Účastník akce se zavazuje zaplatit pořadateli registrační poplatek, pronájem plochy a všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře vystavené organizátorem akce. Zálohová faktura bude zaslána na mail uvedený v hlavičce Závazné přihlášky. Účastník je povinen uvádět správné údaje týkající se mailové adresy a mailovou schránku si pravidelně kontrolovat. Platba v hotovosti na místě je zpoplatnena paušální částkou 500 Kč vč. DPH.

Ceny uvedené na přihlášce jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Pokud se účastníkovi akce nepodaří splnit všechny jeho závazky související s výstavou, může pořadatel akce zadržet exponáty nebo zboží tohoto účastníka akce nebo je nechat uskladnit na náklady a zodpovědnost příslušného účastníka akce a to za účelem uhrazení všech nesplněných závazků organizátora i bez soudního vymáhání. Organizátor je oprávněn tyto exponáty nebo zboží prodat veřejně i soukromě nebo je použít podle vlastní úvahy po uplynutí 30 dnů po ukončení akce v případě, že se účastníkovi akce nepodaří závazky do této lhůty splnit.

 

STORNO PODMÍNKY
V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 35 – 21 dnů před zahájením výstavy, se účastník zavazuje uhradit organizátorovi částku ve výši 50 % z celkové ceny všech objednaných služeb.

V případě zrušení účasti na výstavě ve lhůtě 20 – 0 dnů před zahájením výstavy, se účastník zavazuje uhradit organizátorovi částku ve výši 100 % z celkové ceny všech objednaných služeb.

 

PRŮBĚH A UKONČENÍ AKCE
Termín montáže, demontáže a provozní doby výstavy určuje organizátor a informuje o tom účastníky akce v dostatečném časovém předstihu před zahájením výstavy prostřednictvím „ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽI A PRŮBĚH VÝSTAVY“.

V případě porušení je organizátor oprávněn účtovat po účastníkovi sankční poplatek ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení. Tato sankce je splatná ihned, v hotovosti na místě. V případě nezastihnutí vystavovatele mu bude zaslán podklad na úhradu sankčního poplatku, kde bude stanoven termín úhrady vč. řádně doložené fotodokumentace a potvrzeného protokolu.

Účastník akce musí udržovat svůj stánek v čistotě a pořádku po celou dobu výstavy.

Prodejní stánky nesmí z bezpečnostních důvodů přesahovat do komunikace. Zejména není přípustné vystavené zboží umísťovat před prodejní stánky.

„ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽI A PRŮBĚH VÝSTAVY“ budou účastníkům akce zaslány společně s fakturou. Zároveň budou umístěny na webových stránkách pod hlavičkou jednotlivých akcí. Tyto pokyny jsou pro účastníky akce ZÁVAZNÉ!

 

PROPAGACE A REKLAMA
Účastník akce je oprávněn propagovat své exponáty nebo svou činnost pouze ve vlastní expozici, tak aby nerušil ostatní účastníky akce. Umístění billboardu, poutačů, transparentu nebo rozsev plakátů mimo vlastní expozici je možný pouze v místech k tomu organizátorem určených až po zaplacení stanoveného poplatku.

Účastník akce je ze zákona povinen při provozování hudební produkce na pronajaté ploše tuto činnost samostatně ošetřit (OSA, INTERGRAM).

 

BEZPEČNOST A POJIŠTĚNÍ
Účastník akce je povinen dodržovat všeobecné platné právní předpisy České republiky, technické normy, bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární předpisy. Dále je objednatel povinen respektovat pokyny provozovatele a jím pověřených pracovníků a řídit se pokyny.

V případě porušení je organizátor oprávněn účtovat po účastníkovi sankční poplatek ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení. Tato sankce je splatná ihned, v hotovosti na místě.

Stání vozidel ve vjezdech a na příjezdových trasách do pavilonu je povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou, v časech určených „ORGANIZAČNÍMI POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽI A PRŮBĚH VÝSTAVY“.

Přestože je průběh akce zabezpečen všeobecnou ostrahou organizátora, doporučujeme, aby se účastník akce postaral o pojištění proti krádeži, požárům a jiným rizikům. Organizátor nenese odpovědnost za ztráty, zničení nebo poškození exponátů a zařízení stánku.

Účastník akce ručí za jím způsobené škody na majetku organizátora nebo ostatních účastníku akce, a to i v případě, že škodu způsobil jeho spoluvystavovatel.

 

REKLAMACE
Účastník akce může uplatnit reklamaci na práce a služby formou zápisu s garantem pavilonu, popř. s manažerem akce bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den ukončení akce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností (např. živelné pohromy) nemůže výstavu zahájit, nebo zajistit její konání po celou stanovenou dobu na celém výstavišti nebo na jeho části, uvědomí o tom ihned účastníky akce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti účastníka akce zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkovi akce žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

Účastník akce je povinen seznámit se se „ZÁVAZNÝMI PODMÍNKAMI ÚČASTI NA AKCÍCH pořádaných MKZ v Litoměřicích, p.o.“, seznámit s nimi i všechny své zaměstnance, případně další osoby, které budou po dobu konání akce na výstavišti působit pod hlavičkou jejich závazné přihlášky.

V případě porušení některých ustanovení těchto „ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK ÚČASTI NA AKCÍCH pořádaných MKZ v Litoměřicích, p.o.“ je pořadatel oprávněn vyloučit účastníka akce z další účasti na akci bez náhrady.


OSOBA OPRÁVNĚNÁ ŘEŠIT VEŠKERÉ PŘESTUPKY, PŘÍPADNÉ SPORY S ÚČASTNÍKY AKCE JE ŘEDITELKA:
Bc. Michaela MOKRÁ • 605 237 960 • michaela.mokra@zahrada-cech.cz
Organizační pokyny budou zaslány na email nejpozději týden před začátkem akce.

Podpisem obou smluvních stran se uzavírá smlouva o poskytnutí služeb, jejíž smluvní podmínky jsou uvedeny v této smlouvě, organizačních pokynech a závazných podmínkách k účasti, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

KONTAKTNÍ A ZMOCNĚNÉ OSOBY (DÁLE JEN OPRÁVNĚNÉ OSOBY) UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ) SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM VEŠKERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICHŽ ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY. OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM UVEDENÝM VE SMLOUVĚ NÁLEŽÍ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR).
Obě smluvní strany jsou povinny dodržovat všechna aktuální nařízení Vlády ČR související s pandemickou situací. V době zákazu provozování činnosti se budou smluvní strany domlouvat individuálně.

UPOZORNĚNÍ

Platba v hotovosti na místě je zpoplatněna paušální částkou 500 vč. DPH.
Po zpracování odevzdané/odeslané přihlášky se stává přihláška závaznou. Její první změna je zdarma.
Jakákoli další úprava je zpoplatněna částkou 150 Kč bez DPH (á změna).
Všechny uvedené ceny jsou stanoveny bez daně a budou zvýšeny o hodnotu daně dle příslušné sazby DPH platné v daném období.


Zároveň zplnomocňujeme pana/í
 
 
k projednávání dalších záležitostí vyplývajících z naší účasti na uvedené akci.